WWW.HANOMAG-KURIER.DE

Kurier Kipper (Meiller)
fotografiert 2005 beim Kippertreffen in Silzen

Noch Ende 2000 sah der Wagen so aus :